Porty Światowy standard usług

Zadania PSP

 • Podejmowanie przedsięwzięć  zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego  zagrożenia.
 • Organizowanie sił i środków dla prowadzenia działań ratowniczych.
 • Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
 • Szkolenie kadry dla potrzeb PSP.
 • Podejmowanie działań organizacyjno-technicznych mających na celu utrzymania w należytej gotowości operacyjno-technicznej sprzętu pożarniczego i zaplecza technicznego.
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożaru oraz likwidacji miejscowych zagrożeń.
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratownictwa technicznego mającej na celu ochronę życia, zdrowia i mienia w wypadkach innych niż pożar.
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratownictwa chemicznego i ekologicznego mającej na celu ochronę życia i zdrowia oraz mienia, a wynikającej ze zdarzeń z materiałami i środkami chemicznymi na lądzie i akwenach portowych oraz ograniczenia rozlewów  i rozpływów  ropopochodnych.
 • Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
 • Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej związanej z całokształtem działalności przeładunkowo-składowej portu.
 • Zabezpieczenie przeładunków i prac manipulacyjnych z chemikaliami i towarami pożarowo niebezpiecznymi.
 • Pełnienie asyst przy statkach z towarami niebezpiecznymi.
 • Wykonywanie zadań specjalistycznych przy pomocy sprzętu będącego na wyposażeniu PSP oraz świadczenia usług na zlecenie.
 • Dysponowanie sprzętem specjalistycznym będącym na wyposażeniu ZMPSiŚ SA do działań ratowniczych i gaśniczych.
 • Współdziałanie z właściwą służbą w zakresie działalności związanej z obroną cywilną ZMPSiŚ SA.
 • Informowanie Miejskiego Stanowiska Kierowania właściwej terytorialnie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o zdarzeniach, awariach i pożarach w obszarze działania PSP.