Spółka Stawiamy na rozwój

Inwestycje współfinansowane ze środków pomocowych UE

Perspektywa UE 2007-2013

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII - Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.2.  - Rozwój transportu morskiego, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zrealizował następujące projekty inwestycyjne:

  1. Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu 
  2. Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie 
  3. Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 
  4. Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 
  5. Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe 

1. POIiŚ 7.2-11 Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu

16.07.2012 r. zawarto umowę o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-016/11-00 dla zadania „Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu”

Koszt całkowity: 111 128 530,00 PLN
Dofinansowanie: 54 080 594,15 PLN

Dzięki realizacji projektu, na istniejącym terminalu promowym Świnoujście powstało nowe stanowisko statkowe nr 1, które umożliwia przyjmowanie jednostek promowych o maksymalnej długości 220,0 m. Produktem projektu jest nabrzeże o długości całkowitej 242,15 m i dopuszczalnej głębokości 13,0 m wraz z podstawową infrastrukturą dostępu w postaci pomostów wjazdowych na prom, estakady samochodowej, galerii pasażerskiej oraz infrastruktury technicznej.

Termin realizacji: 2012-2015

2. POIiŚ 7.2-12 Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie 

12.10.2010 roku zawarto umowę nr POIS.07.02.00-00-006\09-00 dla inwestycji „Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie”

Koszt całkowity: 37 993 278,82 PLN
Dofinansowanie: 26 081 557,48 PLN

Projekt dotyczył rozbudowy podstawowej infrastruktury portowej, głównie hydrotechnicznej i był realizowany w porcie w Szczecinie, na terenie zarządzanym przez ZMPSiŚ S.A.
W ramach projektu zrealizowana została przebudowa nabrzeża Zbożowego wraz z jego wydłużeniem o 35,0 m w kierunku północnym, w efekcie czego nabrzeże jest przystosowane do obsługi statków o długości do 230,0 m lub równoczesnej obsługi 2 statków mniejszych o długości do 100,0 m każdy. W ramach projektu wybudowano również nowe nabrzeże postojowege (nabrzeże Niemieckie) o długości 163,0 m i głębokości technicznej 10,5 m, zlokalizowane w północnej części Półwyspu Ewa. Konstrukcja nabrzeży pozwala uzyskać gotowość techniczną do pogłębienia na głębokość 12,5 m planowaną w III etapie modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin.

Termin realizacji: 2011-2015

3. POIiŚ 7.2-13 Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 

12.10.2010 roku zawarto umowę nr POIS.07.02.00-00-007\09-00 o dofinansowaniu dla inwestycji „Przebudowa infrastruktury drogowej w portach Szczecinie i Świnoujściu”

Całkowity koszt inwestycji: 63.711.828,25
Dofinansowanie: 43.025.872,46

Łączna długość przebudowanych dróg w Szczecinie wyniosła 5.856,60 m.
Łączna długość przebudowanych drób w Świnoujściu wyniosła 2.901,59 m.

Termin realizacji: 2011-2014

4. POIiŚ 7.2-14 Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu

12.10.2010 roku zawarto umowę o dofinansowaniu nr POIS.07.02.00-00-009\09-00 dla inwestycji „Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach Szczecinie i Świnoujściu”

Koszt całkowity: 76 983 370,89 PLN
Dofinansowanie: 52 779 863,29 PLN

Projekt polegał na modernizacji infrastruktury kolejowej i był realizowany w portach morskich w Szczecinie i Świnoujściu, na terenach zarządzanych przez ZMPSiŚ S.A. W ramach projektu przebudowano i zmodernizowano podlega łącznie 35 927,0 m torów oraz 134 rozjazdy. Zakresem projektu objęte były elementy infrastruktury kolejowej trzech bocznic portowych: „Port Handlowy Świnoujście”, „Szczecin Port Masówka” i „Szczecin Port Drobnica”. Efektem realizacji projektu jest dostosowanie parametrów torów kolejowych w portach do wymogów taboru eksploatowanego na trasach międzynarodowych magistrali kolejowych E-59 oraz CE-59.

Termin realizacji: 2011-2014

5. 7.2-36 „Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu - miejsca postojowe”

23.12.2013r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie podpisana została umowa na dofinansowanie projektu; wybrany został także wykonawca. 

Projekt realizowany był w portach morskich w Szczecinie i Świnoujściu, na terenach zarządzanych przez ZMPSiŚ S.A. Inwestycja dotyczyła budowy miejsc postojowych dla pojazdów ciężarowych i osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, spełniających funkcję placu postojowego umożliwiającego kompleksową obsługę transportu kołowego przed i po załadunku/wyładunku towaru. Realizacja przedsięwzięcia miała na celu zwiększenie dostępności do nabrzeży portowych oraz podstawowej infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej dla ich użytkowników.

Koszt inwestycji to 49 mln PLN, wysokość dofinansowania: 38,8 mln PLN.

Termin realizacji: 2014-2015

------

Budowa terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w porcie Szczecin  - projekt konkursowy POIiŚ w ramach działania 7.4, realizowany wspólnie ze spółką DB Port Szczecin sp. z o.o.
Beneficjentem jest DB Port Szczecin sp. z o.o., natomiast ZMPSiŚ S.A. - Podmiotem Upoważnionym.
Umowa o dofinansowanie: nr POIS.07.04.00-00-007/10-00 z dnia 12.03.2012r.

W ramach przedmiotowej inwestycji realizowanej przez ZMPSiŚ SA, dofinansowaniem zostały objęte roboty polegające na:
1) Wykonaniu fundamentu wraz z montażem szyny odlądowej na długości 200m,
2) Montażu szyny odwodnej na długości 100m,
3) Wykonaniu nawierzchni z płyt żelbetowych pomiędzy istniejącym nabrzeżem a fundamentem pod szynę poddźwigową
4) Wykonaniu odprowadzenia wód opadowych do Kanału Dębickiego,
5) Budowie drogi dojazdowej łączącej nb. Fińskie z ul. Logistyczną zakończonej placem parkingowym o  powierzchni 3,7 tys.m2 wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Dofinansowaniem objęte zostały również koszty osobowe członków zespołu nadzorującego i rozliczającego projekt.
Wartość części projektu zrealizowanego przez ZMPSiŚ SA wyniosła 8.893.339,41 PLN.
Uzyskane dofinansowanie: 3.451.704,06 PLN.

Perspektywa UE 2014-2020

Zrównoważona autostrada morska Świnoujście-Trelleborg

W dniu 30.11.2015 r. Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) Komisji Europejskiej podpisała z ZMPSiŚ SA porozumienie w sprawie przyznania pomocy finansowej (ang. Grant Agreement) z Instrumentu Finansowego „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) na realizację projektu pn. „Zrównoważone połączenia morsko-lądowe Polska-Szwecja: Zrównoważona autostrada morska Świnoujście-Trelleborg oparta o ulepszoną infrastrukturę, rozwój transportu intermodalnego oraz integrację korytarzy zaplecza”. Całkowita wartość umowy wynosi 29 812 872 Euro. W ramach projektu będą współfinansowane wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2019 r. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Portem i Gminą Trelleborg.

Polska część projektu dotyczy przystosowania infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego. W ramach tej inwestycji zostało zakupione stanowisko promowe nr 6 wraz z jego zapleczem od Agencji Mienia Wojskowego. W latach 2014 – 2017 zostanie przygotowana dokumentacja projektowa i na jej podstawie wykonana przebudowa stanowiska promowego nr 5, zalądowienie stanowiska nr 6 i połączenie go z nr 5. W rezultacie powstanie nowe nabrzeże o długości 293 m i głębokości 13 metrów. Ponadto zostaną wybudowane trzy place postojowe, które zostaną połączone estakadą, która będzie nowym drugim wjazdem na teren terminala. W ramach projektu zostaną wybudowane nowe i przebudowane istniejące tory kolejowe, zostanie wybudowana nowa rampa, będzie przebudowana galeria pasażerska oraz zostanie zakupiony nowy sprzęt przeładunkowy, tj. dwa wózki wysokiego składowania typu reach stacker i cztery ciągniki siodłowe. Roboty budowlane rozpoczną się w 2017 r.

Równolegle partnerzy szwedzcy będą prowadzić prace studyjne i projektowe na potrzeby dalszej rozbudowy portu Trelleborg, w tym m.in. jego południowo-wschodniej części, wejścia do portu po stronie wschodniej, budowę centrum logistycznego, placów postojowych, budowy nowego zaplecza, czy dostępu drogowego do portu. Przygotowana dokumentacja ma umożliwić przebudowę infrastruktury portowej do obsługi promów o długości 240 metrów. Ponadto w ramach projektu przy nabrzeżu nr 5 powstanie infrastruktura do zasilanie promów w energię elektryczną podczas postoju w porcie.

Efektami realizacji projektu po stronie polskiej będzie wybudowanie infrastruktury portowej do obsługi dużych promów o długości do 265 metrów w Terminalu Promowym w Świnoujściu oraz świadczenie nowego rodzaju usług przeładunkowych przy udziale transportu kolejowego na poziomie 30 tys. jednostek intermodalnych w 2020 r. Szacuje się, że do 2040 r. liczba przeładowanych jednostek intermodalnych zwiększy się trzykrotnie. Dzięki stworzeniu warunków dla rozwoju przewozów intermodalnych inwestycja na Terminalu Promowym w Świnoujściu przyczyni się do realizacji celu 2 „Strategii rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 r.”, który zakłada lepszą integrację zespołu portowego Szczecin-Świnoujście w morsko-lądowym korytarzu transportowym Północ-Południe dzięki realizacji inwestycji związanych z zapewnieniem nowoczesnej infrastruktury portowej oraz niezbędnych dla rozwoju portów inwestycji w infrastrukturę dostępu do portów od strony morza i lądu.

Inwestycja stanowi element projektu globalnego dotyczącego usprawnienia i optymalizacji łańcuchów logistycznych pomiędzy Skandynawią i Europą Południową, obejmujących m.in. korytarz transportowy Bałtyk – Adriatyk. Przedsięwzięcie jest kontynuacją współpracy w ramach „Autostrady morskiej” z Portem Trelleborg rozpoczętej w 2014 r. projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania  pn. „Zapewnienie trwałych usług w ramach autostrady morskiej Trelleborg – Świnoujście dzięki modernizacji infrastruktury portowej, rozwijaniu transportu intermodalnego oraz integracji z korytarzami w głębi lądu” w zakresie transeuropejskiej sieci transportowej w ramach Funduszu TEN-T.

Projekt pn. „Zrównoważone połączenia morsko-lądowe Polska-Szwecja: Zrównoważona autostrada morska Świnoujście-Trelleborg oparta o ulepszoną infrastrukturę, rozwój transportu intermodalnego oraz integrację korytarzy zaplecza” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego „Łącząc Europę”.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego" - w celu pobrania streszczenia w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie - kliknij tutaj

Decyzja środowiskowa - kliknij tutaj

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

 

Zrównoważone usługi morsko-lądowe Szwecja-Polska III

Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) Komisji Europejskiej podpisała z ZMPSiŚ SA porozumienie w sprawie przyznania pomocy finansowej (ang. Grant Agreement) z Instrumentu Finansowego „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) na realizację projektu pn. „Zrównoważone usługi morsko-lądowe Szwecja-Polska III”. W ramach projektu będą współfinansowane wydatki poniesione w okresie od 07.02.2017 r. do 31.12.2019 r. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Portem Trelleborg. W ramach projektu ZMPSiŚ SA realizuje Działanie nr 4: Poprawa bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania ruchu promowego w Świnoujściu poprzez wdrożenie PNDS (Portowego Systemu Dokowania). W dniu 09.08.2018 podpisano Umowę nr 23/IP-I/12/2018 z firmą Autocomp Management Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej Portowego Systemu Dokowania, dostawę urządzeń, zainstalowanie, uruchomienie w tym przetestowanie i rozmieszczenie oraz opracowanie raportu z fazy pilotażowej PNDS w porcie w Świnoujściu na stanowsku promowym nr 1 W dniu 31.10.2018 odebrano dokumentację projektową systemu, dokumentację techniczno-ruchową oraz urządzenia składające się na system. W dniu 30.11.2018 odebrano kompletny zainstalowany na Stanowisku Promowym nr 1 na Terminalu Promowym w Świnoujściu system PNDS oraz dokumentację powykonawczą. W dniu 04.02.2019 odebrano Raport z fazy pilotażowej systemu PNDS.

PNDS-raport-v1.3 ENG

PNDS-raport-v1.3 PL

 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 planuje zrealizować także następujące projekty inwestycyjne:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu

Inwestycja obejmować będzie budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej obejmującej; sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieć wody ppoż. oraz system odwadniania terenów. Inwestycja uporządkuje i uzupełni infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portu w Szczecinie i Świnoujściu.
Planowany termin realizacji: 2017-2020.
 

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego

Inwestycja ma polegać na modernizacji nabrzeży: Czeskiego i Słowackiego o łącznej długości linii cumowniczej 985 m, oraz uzyskaniu  głębokości technicznej 12,5 m i nośności nabrzeża 40 kN/m2. Inwestycja obejmie również modernizację infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeża i likwidację istniejącej rampy ro-ro. Inwestycja przewiduje dostosowanie parametrów Kanału Dębickiego do obsługi największych statków jakie mogą zawinąć do portu w Szczecinie, t.j. poszerzenie kanału do 200 m na całej jego długości oraz pogłębienie do 12,5m. Projekt obejmuje tez wybudowanie nabrzeża Norweskiego o długości 300 m i głębokości technicznej 12,5 m oraz poszerzenie Kanału Dębickiego do 200 m na całej jego długości.
Planowany termin realizacji: 2020-2022.

Materiały informacyjne na konsultacje społeczne -Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego 19.04.2018

 

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego

Inwestycja polegać będzie na modernizacji nabrzeży Katowickiego i Chorzowskiego o łącznej długości całkowitej 840 m i długości linii cumowniczej 735 m, które są najbardziej wykorzystywanymi nabrzeżami w rejonie przeładunków masowych w Szczecinie oraz uzyskaniu głębokości technicznej  12,5 m i nośności nabrzeża 40 kN/m2.
Planowany termin realizacji: 2018-2020.

Materiały informacyjne na konsultacje społeczne - Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego 19.04.2018
 

Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

Inwestycja polega na budowie nabrzeża typu dalbowego o długości głównej linii cumowniczej ok 100m oraz całkowitym rozstawie wysp dalbowych ok 220m. Nabrzeże wyposażone będzie w systemy umożliwiające bezpieczny postój oraz załadunek jednostek. Inwestycja umożliwi redystrybucję LNG w rejonie basenu Morza Bałtyckiego oraz bunkrowanie jednostek handlowych ekologicznym paliwem.
Planowany termin realizacji: 2018-2020.

Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

Inwestycja polega na wykonaniu ścianki szczelnej o długości  1300 m przebiegającej równolegle do istniejącego falochronu wschodniego i wypełnienie powstałego obszaru urobkiem wydobytym z dna morskiego w ilości  ok. 2 mln m3 w wyniku czego powstanie zalądowiony obszar o powierzchni 20 ha. Obszar ten stanowić będzie zaplecze pierwszej linii trzech nowych nabrzeży przewidzianych do budowy w porcie zewnętrznym (w tym miejsca schronienia dla statków). W skład inwestycji wchodzi  budowa pierwszego nabrzeża głębokowodnego o dł. około 400 m. i głębokości technicznej  14,5 m, a docelowo uzyskania głębokości technicznej 17,0 m.
Planowany termin realizacji: 2018-2020.
 

Budowa  infrastruktury portowej w Basenie Górnośląskim w porcie w Szczecinie

Inwestycja obejmie zasypanie Basenu Noteckiego, budowę nabrzeża Dolnośląskiego o długości 308m i głębokości technicznej 10,0m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Prace te pozwolą na utworzenie jednolitej linii cumowniczej nabrzeży Górnośląskie – Dolnośląskie o długości około 600m, a tym samym jednoczesną obsługę trzech statków o nośności do 15 tys. ton.
Planowany termin realizacji: 2018-2020.
 

OBWIESZCZENIA

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego- 20.12.2018

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego- 21.08.2018

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego- 28.06.2018

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego- 25.05.2018

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w porcie w Szczecinie - 31.03.2017

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w porcie w Świnoujściu - 31.03.2017

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w porcie w Świnoujściu - 27.02.2017

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w porcie w Szczecinie -03.02.2017

Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego - 8.12.2014

Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe - port Świnoujście - 20.03.2013 - 10.04.2013
Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe - port Szczecin 03.01.2013 - 24.01.2013
Budowa terminala magazynowo-przeładunkowego kwasu siarkowego na Półwyspie Katowickim w Porcie Szczecin- przystosowanie infrastruktury 24.05.2011 - 14.06.2011
Rozbudowa infrastruktury portowej na Półwyspie Katowickim w porcie w Szczecinie - etap II - 02.03.2011 - 25.03.2011
Budowia infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu - budowa stanowiska promowego nr 1 - 29.06.2010
Przedłużenie linii cumowniczej Nabrzeża Katowickiego w porcie w Szczecinie - 04.05.2010 - 31.05.2010
Rozbudowa infrastruktury dla przeładunków intermodalnych w rejonie Kanału Dębickiego w porcie w Szczecinie - 23.03.2010 - 13.04.2010
Poprawa dostępu do Nabrzeża FIńskiego w Porcie w Szczecinie - 02.07.2009 - 23.07.2009

Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego -zmiana decyzji-19.09.2017 r.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w porcie w Szczecinie - 15.05.2017

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w porcie w Świnoujściu - 22.05.2017

Budowa wraz z przebudową pól odkładu urobku na Ostrowie Grabowskim-28.06.2017 r.

Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego -zmiana decyzji- 21.08.2017 r.

Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego - 27.03.2015

Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe - port Świnoujście -  27.06.2013 - 18.07.2013
Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe - port Szczecin  11.03.2013 - 02.04.2013
Budowa terminala magazynowo- przeładunkowego kwasu siarkowego na Półwyspie Katowickim w Porcie w Szczecinie- przystosowanie infrastruktury - 01.08.2011 - 21.08.2011
Rozbudowa infrastruktury portowej na Półwyspie Katowickim w porcie w Szczecinie - etap II - 25.05.2011 - 15.06.2011
Budowia infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu - budowa stanowiska promowego nr 1 - 01.09.2010 - 24.09.2010
Przedłużenie linii cumowniczej Nabrzeża Katowickiego w porcie w Szczecinie - 02.07.2010 - 22.07.2010
Rozbudowa infrastruktury dla przeładunków intermodalnych w rejonie Kanału Dębickiego w porcie w Szczecinie - 05.07.2010 - 26.07.2010
Poprawa dostępu do Nabrzeża FIńskiego w Porcie w Szczecinie - 09.09.2009 - 01.10.2009