{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Ochrona statków oraz portów morskichZarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w myśl przepisów ustawy z dn. 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich pełni funkcję podmiotu zarządzającego portami w Szczecinie i Świnoujściu, wykonującego zadania określone w art. 4 pkt 10 wymienionej ustawy. Jest równocześnie zarządzającym obiektami portowymi wyznaczonymi na terenie działalności Spółki, wykonując zadania przewidziane zapisami art. 4 pkt 11. Przepisy regulujące zasady ochrony obiektów portowych i statków w porcie, jak i zakres kompetencyjny służb i podmiotów wykonujących zadania w tym zakresie zawarte zostały w ustawie z dnia 4 września 2008 roku o ochronie żeglugi i portów morskich oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, przepisach porządkowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, jak i przepisach prawa międzynarodowego.

Zadania wynikające z polityki Zarządu Spólki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony obiektów portowych są realizowane przez: